Konference – Klimatická zeleň

9. května 2018 se konala zahajovací konference k projektu „Klimatická zeleň“, do kterého jsou zapojeny regiony Dolní Rakousko, jižní Čechy a jižní Morava. Projektoví partneři společně zpracovávají strategie a opatření k adaptaci zelené infrastruktury na klimatické změny. Výstupem projektu jsou přeshraniční programy a postupy, např. Katalog klimaticky vhodných rostlinných druhů a rozsáhlé vzorové výsadby jako např. aleje a živé ploty. U příležitosti zahájení projektu byl vysazen první „klimatický strom“ javor babyka. Projekt potrvá do března 2020.

Důsledky klimatických změn (např. větší sucho či častější silné deště) jsou v našich regionech stále více citelné. “Ve střední Evropě stojí regiony a obce před podobnými problémy. Tato přeshraniční spolupráce je projevem vzájemnosti směrem ke společnému zvládnutí klimatických změn”, říká poslanec Národní rady Rakouska Georg Strasser.

Zelenou infrastrukturu tvoří zahrady, parky, ochranné větrolamy, aleje nebo doprovodná zeleň. Taková místa mohou zmírnit negativní důsledky klimatických změn. Chrání před horkem, zvyšují kvalitu prostředí pro lidi i zvířata nebo přispívají k lepší propustnosti povrchové vody.

„Z této spolupráce a s ním spojené výměny zkušeností budou profitovat obce a jejich občané. Důležité je propojit vědecké výstupy a praktické zkušenosti do návodných postupů“, říká Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že zelené infrastruktury stojí v Česku i v Rakousku před podobnými problémy, je projekt Klimatická zeleň realizován společně v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Mezi celkem devíti partnery ze tří regionů se nachází správní úřady jednotlivých regionů, další regionální úřady, obce příp. svazky obcí a spolky.

„Je poctou, že pro vysazení 1. klimatického stromu bylo vybráno právě město Tulln, ekologické zahradní hlavní město Rakouska“, tolik starosta Tullnu Peter Eisenschenk.

Login

Lost your password?