Spolek Přírodní zahrada

Podporujeme jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých zahrad. Toto poslání naplňujeme osvětou a vzděláváním veřejnosti, institucí a úřadů. Spolupracujeme při plánování veřejné zeleně v obcích i městech. Vytváříme síť přírodních zahrad a propagujeme zahradní turistiku.

Cílem spolku je:

vytvářet síť ukázkových „Přírodních zahrad“

 • iniciovat a podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání “Přírodních zahrad“
 • aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a enviromentální výchovy, přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách

 

Stanovy spolku

Výroční zprávy

Staňte se členem spolku Přírodní zahrada

Členem spolku Přírodní zahrada z.s. se může stát každý člověk starší 18 let, který má kladný vztah k přírodě a její ochraně a ztotožní se s posláním a cíli spolku. Členství je dobrovolné a není pro něj třeba splňovat jakékoliv odborné podmínky.

Podle vlastních potřeb a dispozic si lze svobodně zvolit z následujících forem členství:

 • individuální členství fyzických osob – 500 Kč/rok, senioři, studenti a jiné osoby nevýdělečně činné – 250 Kč/rok
 • firemní členství právnických osob – firem i organizací – i fyzických osob jako podnikatelů s IČO – 1000 Kč/rok

a dále též z těchto typů členství:

 • aktivní členství – Aktivní členové se chtějí zúčastňovat valné hromady a podílet se tak na směřování spolku, mají na valné hromadě hlasovací právo.
 • pasivní členství – Pasivní členové se nechtějí aktivně podílet na chodu spolku (nemají na valné hromadě hlasovací právo), ale jsou ochotni spolek pravidelně podporovat členskými poplatky a mohou využívat všech jiných výhod, které jim členství ve spolku poskytuje (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.)

V průběhu trvání členství ve spolku je možné měnit formu a druh členství /individuální/firemní, aktivní/pasivní/ vždy maximálně jednou ročně. U firem a organizací je možné, aby čerpali zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku i všichni společníci a zaměstnanci firmy.

Co můžete získat členstvím?

 • aktivní zapojení do činnosti spolku, do jeho aktivit apod.
 • zasílání informací z činnosti spolku a témat souvisejících s posláním spolku
 • přednostní právo účasti nebo sleva z poplatku na akcích, které spolek pořádá
 • účast na setkáních spolku a valných hromadách
 • možnost informovat ostatní členy o své činnosti a akcích
 • šanci aktivně ovlivňovat stav naší přírody a krajiny
 • dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce
 • … a v neposlední řadě kontakt s mnoha lidmi po celé republice i v zahraničí se stejným či podobným zájmem

Pokud máte zájem stát se členem spolku, vyplňte prosím přihlášku a odešlete jí na email: info@prirodnizahrada.eu.

Login

Lost your password?