Plants4cooling - chladicí efekt rostlin a aplikace inovativních nástrojů pro přizpůsobení se změnám klimatu

Projekt Plants4cooling je zaměřen na tvorbu opatření v oblasti hledání řešení pro ochranu klimatu, ale i na zajímavé příklady dobré praxe pro výsadby v městech a obcích. Přinese nové nástroje pro zmírnění dopadu klimatických změn, a to především formou doporučení, ale i možnosti měření chladicího efektu rostlin, výsledky nového výzkumu a také konkrétní výsadby v Jihočeském a Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku.

Více informací naleznete zde: https://silvanortica.com/plants4cooling/

Projekt realizujeme v roce 2024-2026 v rámci Programu “INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027”.

Otevření zahrad dětem aneb Najdi si svou přírodní zahradu

logo Státní fond životního prostředí

V projektu využíváme síť certifikovaných přírodních zahrad, abychom otevřeli i soukromé zahrady školám a dětským skupinám. Majitelé zahrad se po proškolení stanou průvodci přírodními zahradami.

Motivujeme majitele přírodních zahrad k využití zahrady jako prostoru pro vzdělávání, poznávání. Zároveň motivujeme školy, zejména ty, které nevlastní školní zahradu, k návštěvě soukromých přírodních zahrad.

Účastníky, budoucí průvodce z řad majitelů zahrad, v projektu proškolíme v lektorských dovednostech, legislativě a PR a povedeme je k vytvoření vlastního vzdělávacího programu s využitím specifik vlastní zahrady a místních témat a souvislostí. Přestavíme dětem i veřejnosti cestu, jak např. zmírnit negativní dopady klimatických změn v malém – snadno, rychle a na malém prostoru zahrady.

 

Projekt realizujeme od 1.11.2021 do 30.4.2024.

Tento projekt je spolufinancován Statním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Městská zeleň - trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu

Změny klimatu, období sucha a vlny veder se dotýkají především obyvatelstva v městských aglomeracích. Zpevněné plochy ukládají teplo přes den a uvolňují ho v noci. To ovlivňuje velmi negativně lidské zdraví, ale i růst rostlin. V projektu „Městská zeleň – trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu“ se budou expertky a experti z Rakouska a Česka zabývat trvalkami, které snáší dobře horko a sucho, a to pro biografické regiony östliches Flach- und Hügelland (východní rovina a pahorkatina) i Český masiv, které spojují regiony realizace projektu Dolní a Horní Rakousko a Česko. Dále bude kladen důraz na správný výběr popínavek, ve vztahu k městské zeleni, chladícímu efektu a lidskému zdraví. Vedle klimaticky relevantních faktorů stojí v popředí také ekologie a užitek pro domácí živočichy. Především architekti městské a obecní zeleně budou profitovat z výsledků projektu, s ohledem na budoucí výběr trvalek pro výsadby a zazelenění budov a malých městských ploch popínavkami. Na české straně se projekt zaměří dále i na navazující témata střešních zahrad ve městě a využití trvalek širokou veřejností.

Uspořádáme workshopy s exkurzemi na téma trvalky a na téma střešní zahrady. Vydáme český překlad informačních listů Travlkové záhony, Trvalkové výsadby ve veřejné zeleni, Katalog dřevin a trvalek pro veřejnou zeleň a brožuru Začínáme s přírodní zahradou.

Projekt realizujeme v roce 2021 za podpory Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Bylinky spojují

V rostlinách se nachází léčiva prakticky na všechny nemoci. Byliny a bylinná medicína, jakož i znalosti v této oblasti se v našem příhraničním regionu tradují již dlouhou dobu. V projektu “Bylinky spojují” chceme využít oblast regionálního know-how. S naším partnerem máme dlouholeté zkušenosti v oblasti využívání bylin. V rámci projektu realizujeme společné bylinné výlety (exkurze a putování), dva semináře (z toho 1 dvoudenní) a dvoudenní bylinnou konferenci. Jako podporu akcím a propagaci regionu vytiskneme informační a propagační letáky.

Projekt realizujeme v roce 2021 za podpory Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Obce pro přírodu a ochranu klimatu

Péče o veřejná prostranství podle principů přírodních zahrad výrazně zvyšuje jejich schopnost odolávat změnám v důsledku negativních ekologických faktorů. Projekt zaměřujeme na vzdělávání a poradenství pro obce a pracovníky pečující o veřejnou zeleň a na vyškolení poradců v oblasti poradenství obcím. Zahájíme spolupráci s obcemi a posléze obcím či jejich částem udělovat certifikáty a plakety Přírodní zahrada.

V rámci propagace a práce s veřejností budou rozesílány informační newslettery, určené pro odbornou i širokou veřejnost. Budou rozeslány 3-4 newslettery, tj. zhruba jeden v každém ročním období. Do každého newsletteru budou umístěny dva odborné články – jeden pro odbornou, druhý podpůrně k tématu pro širší veřejnost.

Projekt je realizován v roce 2021 za podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu

Projekt se zaměřuje na přenos know-how k tématu ekologické péče o veřejnou zeleň s ohledem na klimatické změny v souladu s tématem roku Budoucnost je teď – Jednejme udržitelně.

Budou realizovány semináře a exkurze pro obce, především pro pracovníky pečující o veřejnou zeleň a zaměstnance příslušných odborů (nejčastěji se jedná o Odbory životního prostředí, Odbory správy majetku a Odbory rozvoje). Semináře budou obsahovat témata a konkrétní tipy týkající se veřejných ploch a životního prostředí v souvislosti se změnou klimatu a s ohledem na ně – např. co je to přírodní zahrada a jak přispívá k tvorbě příznivého mikroklimatu, vhodná opatření k zadržení dešťové vody a její efektivnější využití, listnaté stromy, ovocné stromy a bobulové keře, živé ploty z planých keřů jako malá klimatická zařízení, divoké porosty, mulčování, smíšená kultura k protierozní ochraně půdy.

Projekt je realizován v roce 2021 za podpory Česko – německého fondu budoucnosti.

Jak na sucho v zahradě

Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti přírodě blízkých postupů při zakládání a údržbě zahrad, parků a veřejných prostranství. Dále podporuje vzdělávání v oblasti zadržování vody v zahradách, parcích a na veřejných prostranstvích a ovlivňování mikroklimatu. Na příkladech dobré praxe ukazuje šetrné hospodaření s vodou a půdou, budování prvků pro zadržení vody (přírodní jezírka, dešťové záhony, svejly apod.), vysazování zeleně (stromy a keře) apod.

V projektu jsou realizovány semináře a exkurze pro různé cílové skupiny (veřejnost, veřejná správa, školy) na téma hospodaření s vodou, význam a funkce přírodních zahrad soukromých, školních i veřejných.využití, listnaté stromy, ovocné stromy a bobulové keře, živé ploty z planých keřů jako malá klimatická zařízení, divoké porosty, mulčování, smíšená kultura

Součástí projektu je vydání mapy ukázkových přírodních zahrad (zahrady přístupné veřejnosti) se speciálním vyznačením zahrad, které pracují se zachytáváním, distribucí a využitím vody (jezírka, svejly…) a brožura na téma: Jak na sucho v zahradě.

Projekt je realizován v roce 2020 za podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení

Mapa Jak na sucho v zahradě

Brožura Jak na sucho v zahradě

Co se do brožury nevešlo:

Stromy

Štěrkové záhony

Travnaté plochy

KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň

Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), na kterém spolupracují regionální samosprávy, sdružení místních akčních skupin a další partneři.
V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.
Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.03.2020 (prodlouženo do 31. 10. 2020). Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.
Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Na projektu spolupracují partneři z Rakouska:

  • Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner
  • Spolek Příroda v zahradě – Verein Natur im Garten – partner
  • Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství – Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner

A na české straně:

  • Jihomoravský kraj
  • Jihočeský kraj
  • Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje
  • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
  • Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko
  • Přírodní zahrada z.s.

Ke stažení – publikace, prezentace, videa

Projekt Edugard

Školní zahrady se stanou místem využití moderních vzdělávacích metod.

Celkem 6 partnerských organizací z ČR a Rakouska včetně spolku Přírodní zahrada z.s. si od září 2016 do srpna 2019 navzájem vyměňuje zkušenosti v oblasti zahradní pedagogiky a využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa pro vzdělávání žáků, a to v rámci projektu „Edugard ATCZ 65“.

Ve Velkém Meziříčí 21. a 22. listopadu 2016 došlo k prvnímu setkání expertů projektu. Zástupci zúčastněných organizací včetně spolku Přírodní zahrada jednali o vytvoření společného vzdělávacího rámce a možnostech rozvoje zahradní pedagogiky na obou stranách hranice. Školní zahrady mají v obou zemích více než stoletou tradici.

Děti a mládež mají stále mizivější vztah k přírodě, chybí jim povědomí o ekologických kolobězích a často mají omezené motorické a sociální kompetence. Proto mají experti za cíl opět vrátit zahradní pedagogiku víc do škol. Společně budou vyvinuty aktuální a prakticky orientované zahradně pedagogické nabídky pro pedagogy a žáky.

Přeshraniční dotazník ohledně využití školních zahrad a jejich vlivu na žáky, který je prováděn Vysokou školou pedagogickou pro zemědělství a životní prostředí ve Vídni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve spolupráci s Přírodní zahrada z.s. a s dalšími partnery podpoří vývoj nových zahradně pedagogických vzdělávacích nabídek.

Tisková zpráva 7. 12. 2017

Tisková zpráva 5. 12. 2018

Nabízíme ke stažení publikaci, která vznikla v rámci projektu.

Kam za zahradní pedagogikou a stejná publikace v němčině Hier geht´s zur Gartenpädagogik.

"Zahradní turistika 2 v 1"

V ČR je v roce 2017 již 76 ukázkových přírodních zahrad a každoročně se připojuje 5-10 dalších. Zahrady jsou součástí nabídky zahradní turistiky a stávají se tak nejen cílem výletů, ale zároveň místem environmentálního vzdělávání, tj. představují turistiku a ochranu životního prostředí zároveň – jednoduše 2 v 1.

V rámci projektu spolek Přírodní zahrada zaktualizuje údaje všech majitelů ukázkových přírodních zahrad na stávajících webových stránkách www.prirodnizahrada.eu a www.veronica.cz/ekomapa a zásadně doplní na webu www.zahradnituristika.cz, kde jsou doposud z větší části pouze zahrady Jihomoravského kraje a kde jsou prezentovány nejen ukázkové přírodní zahrady, ale i historické parky a zámecké zahrady.

Vzniknou především propagační materiály brožurka Cesta k zahradní plaketě a mapa Zahradní turistiky, resp. ukázkových přírodních zahrad České republiky, což pozvedne prezentaci přírodních zahrad na profesionální úroveň. Bude realizováno školení pro majitele ukázkových zahrad a dojde k aktivnímu napojení na profesionály v oblasti cestovního ruchu.

Dále dojde mimo jiné také k dalšímu rozšíření sítě ukázkových přírodních zahrad prostřednictvím certifikací nových ukázkových přírodních zahrad a tím posílení zázemí pro zahradní turistiku. Projekt přispěje k rozvoji zahradní turistiky jako druhu šetrného cestovního ruchu a ekoturistiky. Projekt je realizován v roce 2017.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.

Login

Lost your password?