Jak na sucho v zahradě

Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti přírodě blízkých postupů při zakládání a údržbě zahrad, parků a veřejných prostranství. Dále podporuje vzdělávání v oblasti zadržování vody v zahradách, parcích a na veřejných prostranstvích a ovlivňování mikroklimatu. Na příkladech dobré praxe ukazuje šetrné hospodaření s vodou a půdou, budování prvků pro zadržení vody (přírodní jezírka, dešťové záhony, svejly apod.), vysazování zeleně (stromy a keře) apod.

V projektu jsou realizovány semináře a exkurze pro různé cílové skupiny (veřejnost, veřejná správa, školy) na téma hospodaření s vodou, význam a funkce přírodních zahrad soukromých, školních i veřejných.využití, listnaté stromy, ovocné stromy a bobulové keře, živé ploty z planých keřů jako malá klimatická zařízení, divoké porosty, mulčování, smíšená kultura

Součástí projektu je vydání mapy ukázkových přírodních zahrad (zahrady přístupné veřejnosti) se speciálním vyznačením zahrad, které pracují se zachytáváním, distribucí a využitím vody (jezírka, svejly…) a brožura na téma: Jak na sucho v zahradě.

Projekt je realizován v roce 2020 za podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení

Mapa Jak na sucho v zahradě

Brožura Jak na sucho v zahradě

Co se do brožury nevešlo:

Stromy

Štěrkové záhony

Travnaté plochy

KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň

Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), na kterém spolupracují regionální samosprávy, sdružení místních akčních skupin a další partneři.
V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.
Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.03.2020 (prodlouženo do 31. 10. 2020). Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.
Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Na projektu spolupracují partneři z Rakouska:

  • Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner
  • Spolek Příroda v zahradě – Verein Natur im Garten – partner
  • Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství – Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner

A na české straně:

  • Jihomoravský kraj
  • Jihočeský kraj
  • Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje
  • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
  • Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko
  • Přírodní zahrada z.s.

Ke stažení – publikace, prezentace, videa

Projekt Edugard

Školní zahrady se stanou místem využití moderních vzdělávacích metod.

Celkem 6 partnerských organizací z ČR a Rakouska včetně spolku Přírodní zahrada z.s. si od září 2016 do srpna 2019 navzájem vyměňuje zkušenosti v oblasti zahradní pedagogiky a využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa pro vzdělávání žáků, a to v rámci projektu „Edugard ATCZ 65“.

Ve Velkém Meziříčí 21. a 22. listopadu 2016 došlo k prvnímu setkání expertů projektu. Zástupci zúčastněných organizací včetně spolku Přírodní zahrada jednali o vytvoření společného vzdělávacího rámce a možnostech rozvoje zahradní pedagogiky na obou stranách hranice. Školní zahrady mají v obou zemích více než stoletou tradici.

Děti a mládež mají stále mizivější vztah k přírodě, chybí jim povědomí o ekologických kolobězích a často mají omezené motorické a sociální kompetence. Proto mají experti za cíl opět vrátit zahradní pedagogiku víc do škol. Společně budou vyvinuty aktuální a prakticky orientované zahradně pedagogické nabídky pro pedagogy a žáky.

Přeshraniční dotazník ohledně využití školních zahrad a jejich vlivu na žáky, který je prováděn Vysokou školou pedagogickou pro zemědělství a životní prostředí ve Vídni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve spolupráci s Přírodní zahrada z.s. a s dalšími partnery podpoří vývoj nových zahradně pedagogických vzdělávacích nabídek.

Tisková zpráva 7. 12. 2017

Tisková zpráva 5. 12. 2018

Nabízíme ke stažení publikaci, která vznikla v rámci projektu.

Kam za zahradní pedagogikou a stejná publikace v němčině Hier geht´s zur Gartenpädagogik.

"Zahradní turistika 2 v 1"

V ČR je v roce 2017 již 76 ukázkových přírodních zahrad a každoročně se připojuje 5-10 dalších. Zahrady jsou součástí nabídky zahradní turistiky a stávají se tak nejen cílem výletů, ale zároveň místem environmentálního vzdělávání, tj. představují turistiku a ochranu životního prostředí zároveň – jednoduše 2 v 1.

V rámci projektu spolek Přírodní zahrada zaktualizuje údaje všech majitelů ukázkových přírodních zahrad na stávajících webových stránkách www.prirodnizahrada.eu a www.veronica.cz/ekomapa a zásadně doplní na webu www.zahradnituristika.cz, kde jsou doposud z větší části pouze zahrady Jihomoravského kraje a kde jsou prezentovány nejen ukázkové přírodní zahrady, ale i historické parky a zámecké zahrady.

Vzniknou především propagační materiály brožurka Cesta k zahradní plaketě a mapa Zahradní turistiky, resp. ukázkových přírodních zahrad České republiky, což pozvedne prezentaci přírodních zahrad na profesionální úroveň. Bude realizováno školení pro majitele ukázkových zahrad a dojde k aktivnímu napojení na profesionály v oblasti cestovního ruchu.

Dále dojde mimo jiné také k dalšímu rozšíření sítě ukázkových přírodních zahrad prostřednictvím certifikací nových ukázkových přírodních zahrad a tím posílení zázemí pro zahradní turistiku. Projekt přispěje k rozvoji zahradní turistiky jako druhu šetrného cestovního ruchu a ekoturistiky. Projekt je realizován v roce 2017.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.

Login

Lost your password?