Zásady ochrany osobních údajů

Přírodní zahrada, z. s., Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 270261175

Obecná ustanovení

Naše organizace dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Máme nastavena vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili. Naším cílem je v maximální míře zachovat vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda je určité zpracování údajů nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod.

Přírodní zahrada, z.s. zásadně nezaznamenává, neuchovává a nezpracovává následující citlivé osobní údaje: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a o sexuálním životě a genetické údaje. Výhradně na základě vědomě uděleného souhlasu zpracovává Přírodní zahrada, z.s. portrétní fotografie a v případě zaměstnanců i podpis a údaje o zdravotním stavu v rozsahu nutném pro plnění povinností v oblasti pracovního práva.

Zabezpečení dat

Listinné dokumenty, pokud se s nimi nepracuje, jsou uchovávány v uzamčené skříni v kanceláři spolku. K údajům uloženým v počítači nebo jiném elektronickém zařízení má přístup vždy jen ten zaměstnanec, který je pověřen, aby s určitými údaji pracoval.

K osobním údajům, které zpracováváme, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je dalším subjektům, aniž bychom vás o tom informovali.

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit, budeme rádi, když nám oznámíte, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Může se také stát, že vás o aktualizace sami požádáme.

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme.

Další práva

Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že v tomto dokumentu nejsou uvedena. Soustředili jsme se v něm na ta práva, která v souvislosti s naší činností považujeme za nejrelevantnější. Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.

Spravované osobní údaje

Členové organizace

Osobní údaje členů a členek organizace zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů uvedených v členské přihlášce. Účelem tohoto zpracování je informování členů a členek organizace o její činnosti, evidence členské základny a organizace naší činnosti pro naplňování našeho poslání. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem organizace na naplňování své činnosti ve spolupráci se svými členy a členkami. Některé údaje mohou být poskytnuty administrátorům grantových a obdobných systémů pro naplnění jejich podmínek. Některé kontaktní údaje členů a členek mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace pokud to vyplývá z konkrétní činnosti nebo funkce člena či členky v rámci organizace. Člen či členka má možnost odmítnout zasílání e-mailových či jiných zpráv a také zveřejnění osobních údajů na webových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech. Osobní údaje budou vymazány poté, co osoba přestane být členem organizace.

Zaměstnanci organizace a uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi. Účelem zpracování je plnění dle pracovní smlouvy, plnění zákonných povinností souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, propagace organizace a plnění povinností vyplývajících z podmínek grantových a obdobných programů. Právním základem pro toto zpracování je plnění ze smlouvy a zákonná povinnost; zákonné povinnosti pak definují i okruhy zpřístupňovaných osob, kterým jsou osobní údaje předávány, tedy příslušné úřady a instituce. Některé kontaktní údaje zaměstnanců mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance v rámci organizace. Osobní údaje zaměstnanců jsou vymazány, resp. archivovány podle příslušných lhůt a v příslušném rozsahu dle požadavků plynoucích z naší legislativy.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu běžného CV zpracováváme za účelem přípravy a organizace výběrových řízení na zaměstnance organizace. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas, který nám uchazeč o zaměstnání udělí. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou nikomu zpřístupněny a uchováváme je maximálně jeden rok od okamžiku jejich poskytnutí, a to za účelem případného informování uchazeče, pokud organizace vypíše výběrové řízení na pozici obdobnou té, o kterou uchazeč projevil zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání je možné kdykoli odvolat zasláním e-mailu na info@prirodnizahrada.eu; pokud k odvolání souhlasu dojde před ukončením výběrového řízení, bude uchazeč z daného výběrového řízení vyřazen.

Dárci

Osobní údaje dárců zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů, zejména dle příslušné darovací smlouvy. Účelem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, komunikace s dárci o využití jejich darů a činnosti organizace a další rozvoj vztahu s dárcem. Účelem může být také přímý marketing. Právním základem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, případně souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený na dárcovském formuláři, dopisu, e-mailu . Osobní údaje dárců jsou zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům organizace.

Účastníci akcí

Osobní údaje účastníků akcí zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém nám je tyto osoby poskytly při registraci prostřednictvím registračních a jiných obdobných formulářů či komunikačních prostředků. Účelem zpracování je organizace akcí pořádaných spolkem Přírodní zahrada a zajištění bezpečnosti na těchto akcích. Data účastníků akce dále uchováváme pouze za účelem plnění povinností vyplývajících z podmínek případných grantových a obdobných programů. Pořizujeme ilustrativní fotografie z akcí, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zasílání informací a sdělení o činnosti organizace využíváme osobní údaje účastníků akce pouze po jejich souhlasu. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu.

Odběratelé informačních sdělení a e-mailových newsletterů

Osobní údaje osob, které od nás dostávají e-mailové informační sdělení a newslettery zpracováváme v rozsahu jméno a e-mail. Informace zpracováváme za účelem zasílání informací a sdělení o činnosti organizace, včetně pozvánek na akce, dále za účelem zasílání informačních sdělení o obecném dění v oborech, které mají souvislost s aktivitami organizace a příjemci sdělení v minulosti projevili zájem o tyto informace. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu a zpracování osobních údajů je ukončeno.

Zákazníci – nákup publikací

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy. Právním základem takového zpracování je plnění kupní smlouvy.

Majitelé zahrad

Osobní údaje majitelů Přírodních zahrad a Ukázkových přírodních zahrad zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů uvedených v Dohodě u udělení plakety.

Účelem zpracování je plnění dle Dohody o udělení plakety a v případě Ukázkových přírodních zahrad také propagace na webových stránkách organizace a dále případné plnění povinností vyplývajících z podmínek grantových a obdobných programů. Právním základem je plnění dle Dohody o udělení plakety. Osobní údaje budou vymazány poté, co dojde k ukončení Dohody o udělení plakety.

Informace týkající se soukromí na internetu

Webové stránky

Pokud vstoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme protokolové soubory (logy) a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • vaše IP adresa
  • otevíraná stránka našeho webu
  • kód odpovědi http
  • identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme automatizovaným způsobem v rámci provozu internetového serveru za účelem bezproblémového chodu serveru.

Soubory cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. Naše webové stránky tyto soubory nevyužívají.

 

Login

Lost your password?