Zákon na ochranu hmyzu

Vědci v Německu před časem informovali o tom, že z jejich kraje závratnou rychlostí mizí hmyz. Za posledních 30 let se celkové množství hmyzu snížilo o neuvěřitelné tři čtvrtiny. Brouci, motýli nebo čmeláci nedokážou přežít v polích, která jsou intenzivně ošetřována chemickými látkami, a pokud nenarazí na volnou zelenou louku s květy a s listy trávy, zahynou. A počet takových bezpečných útočišť dramaticky klesá. Problém se zdaleka netýká jenom hmyzu, ale ubývá i ptáků a dalších tvorů, jimž v krajině čím dál víc obsazené a využívané lidmi chybí životní prostor.

Nyní se v Německu jedná o zákonu na ochranu hmyzu. Plán předpokládá investici jednoho sta milionů eur ročně a dalších pětadvacet milionů na výzkum. Německo chce také přestat betonovat novou půdu pro silnice nebo výstavbu domů a rovněž chce omezit světelné emise, které v noci matou šestinohé tvory.

Vláda plán projednává po historickém vítězství ekologů v Bavorsku. V nejúspěšnější petici bavorské historie, kterou podepsalo 1,7 milionu lidí, podpořili návrh zákona, jehož smyslem je zastavit vymírání živočichů v krajině, především pak hmyzu a ptáků. Vysokého počtu podpisů bylo dosaženo navzdory odporu vlivné farmářské lobby, která prohlásila, že něco takového by mělo značný finanční dopad na celé odvětví. Zatím je příliš brzy na odhady, zda zákon projde a v jaké podobě, vyjednávání se nejspíš protáhnou na několik měsíců.

A jaká je situace u nás?

Ochraně hmyzu se v české legislativě věnuje několik zákonů, zejména zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který stanoví, že je zakázáno takové ničení, poškozování, sběr nebo odchyt všech druhů živočichů, které by vedlo k ohrožení jejich bytí, degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Jako živočišný druh zákon nazývá též systematickou jednotku nižšího řádu, myšleno tedy též hmyz.

Zvláštnímu a přísnějšímu režimu ochrany podléhají ohrožené nebo vzácné druhy hmyzu. Tyto druhy se člení dle stupně ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Zvláště chráněné druhy jsou chráněny ve všech vývojových stádiích, chráněna jsou také jejich přirozená i umělá sídla a jejich biotop, tedy v mnoha případech také dřeviny poskytující hmyzu přirozené útočiště. Jakékoli škodlivé zásahy do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů hmyzu jsou zakázány. Škodlivým zásahem může být kromě jejich chytání, chování v zajetí, rušení či zraňování a usmrcování též sbírání, ničení, poškozování nebo přemisťování jejich vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel. Tím se rozumí mimo jiné i kácení dřevin, které jim poskytují útočiště. Dále je zakázáno zvláště chráněné druhy hmyzu držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje či výměny.

zdroj: Calla.cz, Respekt

Login

Lost your password?