Zemní práce

Před zahájením vlastních stavebních prací by měl být navržen koncept šetrného zacházení s terénem, půdou a rostlinami. Hrubý plán okolí stavby a jeho úprav by měl být hotov již před jejím započetím.

Zahradní koncept:

 • určení pozdějšího využití zahrady
 • opatření na ochranu stávajících dřevin
 • rámcové rozčlenění zahrady na jednotlivé části
 • zafixování úrovní (např. vchody do budov), abychom se vyhnuli schodům a nouzovým řešením
 • rezervování místa pro uložení materiálu
 • pozdější využití skrývkové zeminy
 • vyjasnění právních aspektů

Uložení půdy:

 • uložení humózní ornice z celého prostoru staveniště na hromadách (ne vyšších než 1,5 metru)
 • spodinu (skrývku) uložit odděleně
 • hromady ornice osadit rostlinami nebo zakrýt textilií

Modelování terénu po skončení stavebních prací:

 • při zavážení nasypat ve vrstvách spodinu a udusat (nezmrzlý, nerozkládající se materiál)
 • na svazích vyjasnit zajištění svahu a odvodnění
 • před nasypáním ornice odstranit utužení podloží, v případě potřeby provést hluboké prokypření
 • ornici nanést podle plánovaného využití zahrady v náležité vrstvě (pod trvalky a trávník min. 20–30 cm, pro živinami chudou květnatou louku max. 5 cm)

Login

Lost your password?